Polityka rekrutacji

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WHITES Sp z.o.o, ul. Grochowska 306/308, 03-841 Warszawa, posiadająca NIP: 113-282-73-23, REGON 142824892, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000379076, kapitał zakładowy w wysokości 5000 PLN, zwana dalej „Administratorem”. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail wynikającymi z formularza oraz całym zakresem danych wskazanych przez Panią/Pana w przesłanym ewentualnie życiorysie/CV.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Pani/Pana zapytania rekrutacyjnego i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

3) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wystosowanie przez Panią/Pana zapytania rekrutacyjnego do Administratora poprzez formularz kontaktowy znajdujacy się na stronie https://agencjawhites.pl/dolacz-do-nas/ i przesłanie do Administrator życiorysu/CV.

4) Podanie danych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wystąpienie, nawiązania i utrzymywania dalszego kontaktu i w przypadku niepodania danych, żądania ich ograniczenia lub wyrażenia sprzeciwu dla dalszego przetwarzania niemożliwe będzie co do zasady udzielenie odpowiedzi na przedmiotowe zapytanie lub prowadzenie dalszej korespondencji z Administratorem.

5) co do zasady posiada Pani/Pan prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny przewidziany przepisami prawa bezwzględnie obowiązującego, w szczególności wynikający z obowiązków prawnych Administratora ,a w przypadku braku obowiązku prawnego dane zostaną usunięte po zaprzestaniu prowadzenia korespondencji z Panią/Panem lub zakończeniu procesu rekrutacyjnego.

7) Wobec Pani/Pana osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Pani/Pan nie będą podlegały profilowaniu.

8) Dane kontaktowe do Administratora: ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa, e-mail: kontakt@agencjawhites.pl , +48 22 114 00 04.